loader image
Welcome !
Azadshah Ganjali

LITERATURE
AREA

But, what is we understand right? Otherwise, the environmental impacts manipulate us. Not as we are, but the environment, if it want to shape ourselves, we are forming that way same.
I once read a story.  The story of one children who are deaf and dumb. They gave a treasure map to children. However, they were warned not to go there. Because it was a dangerous way. But one of them was set off for that treasure. Despite the difficulties, he did not return and gained the treasure. It was the same deaf and dumb child. The young child managed to do even though what adults did not do. Once upon a time, the child who lived within us was brave and resourceful. However, as adults, we can’t now figure out about twenty percent of what we did in childhood. Maybe we should act as a deaf and dumb person, not what people around us have to say. We should quickly move on to the treasure, the path to success, acting as a deaf and dumb child. Or we will stop at our place again. Of course, you will not be able to at first, because the environment you live in, the mass psychiatric will euchre you. This is always the case. Yesterday, today and no doubt in the future. The mass will always come out and manipulate you. He will condemn you for choices, thoughts and actions and sometimes criticize him. Will penetrate you in the silhouette of hundreds of faces to break the will. What’s the reason? !! Why does not society want to accept you?

 

A writer’s notebook is a blank book where a writer can engage in the fun, often messy job of being a writer – practicing, listening, playing with language, gathering images and insights and ideas. The purpose of such a notebook is to nourish the writer… such a notebook… is one of the most essential tools of the trade.

Note

A pencil is an implement for writing or drawing, constructed of a narrow, solid pigment core in a protective casing that prevents the core from being broken and/or marking the user’s hand.

Ink vs Feather

A pencil is an implement for writing or drawing, constructed of a narrow, solid pigment core in a protective casing that prevents the core from being broken and/or marking the user’s hand.

Pencil

A letter is one person's written message to another pertaining to some matter of common concern.Letters have several different types: Formal letters and informal letters. Letters contribute to the protection and conservation of literacy.Letters have been sent since antiquity and are mentioned in the Iliad.Both Herodotus and Thucydides mention letters in their histories

Letter

Paper is a thin material produced by pressing together moist fibres of cellulose pulp derived from wood, rags or grasses, and drying them into flexible sheets. It is a versatile material with many uses, including writing, printing, packaging, cleaning, decorating, and a number of industrial and construction processes.

Paper

There is no need to be a poet to write poetry. There are only two things to do. An electronic tablet and a loving, one heart. A verse, though, everybody wrote something. Because we are burning in the depths of our souls, and expressing our flaming feelings to the other side lover. That is why many poems are in a love  style.

Fall in love with you

AGK 174

To share the happiness with you,

To share the bitterness with you.

Fall in love with you.

*

You curly-curly long hair

And appearance s a majestic air.

Fall in love with you.

*

My eyes could see no one

My heart wouldn’t love anyone

Fall in love with you.

*

When you leave your lover alone able

See that longing is unbearable

Fall in love with you.

*

Azadshah says: Stop, don’t go

It’s hard to keep love, easy to go

Fall in love with you.

 

~ Azadshah Ganjali

(419)

A number poems by Azadshah Ganjali

Image is not available
Poetrio*
End stanza
Primary stanza

Azadshah says: Stop, don’t go
It’s hard to keep love, easy to go
Fall in love with you.

To share the happiness with you,
To share the bitterness with you.
Fall in love with you.

b
b
a
a
a
a
A
z
a
d
s
h
a
h

G
a
n
j
a
l
i

Poetrio is a lyric genre. The creator of Azadshah Ganjali is in love more. Each paragraph consists of three letters and 5-8-13 hectares and more 3-5-8 whites. The first verse is the text of the first verse, aaa. The first and second verses of the other texts are interconnected with one another, and the third one is in algebraism. Poetrio, cca, dda and others. The latest version of Poetrio is the title of the strongest masterpiece of the beyti. In the article, the artist says his pseudonym end.

Bax Gözəlim
Look at me beautifully

AGK 83

Genre:Agtrio

Eyləmə naz aşiqə bax gözəlim
Hər gün ,hər gecə zikrimdəsən bax gözəlim
Nədir bu şani-cəfa bax gözəlim

Uzun,qıvrım saçların
Al yanaqlı, şəkək, bal dodaqların
Məni aldı hüsnü-camalı bax gözəlim

Xoşun gəlirsə neylərsən nazı
Dinlə deyirəm sübh avazı
Nə olar həsrətəm sənə bax gözəlim

Uzaq deyil o yari mən axtarım
Məgər o gəln sən, ahu-intizarım
Bəndəm, dilbəri bax gözəlim

Gel baxcasında gülsən tək gülüm
Olmasın ömrün onun qədər gülüm
Sən! Gülə aşiq oldu bağban bax gözəlim

Döz dərd-qəmdən ölən mən dərdinə
Azadşah mən sevirəm sözünə
Hə deməsən yanaram bax gözəlim

Azadshah Ganjali ( 2014 )

Bu Vətən
This is the homeland

AGK 94

Genre:Agtrio

O günki doğdu könlümdə bir günəş bu vətən
Ellərdə gəzər şöhrəti, adı dilimdədi bu vətən

Gölləri, çayı, dağları gülüstandı məmləkətin
Nə gözəl söyləmək adına nəğmələr,mənimdir bu vətən

Eşqdir! gülü məhəbbəti yandırar,acısı tikan
Xoşbəxtdir o insan bax cəfası səfadır bu vətən

Qırmızı lalələr çəmənlikdə gəzər yurdumun
Alovlu ana mahəbbətidir,sözləri bu vətən

Vurğunam bu gözəllərə, hər biri-bir gözəl
Qarabağ, İrəvan ,Təbrizə bölünməzdi bu vətən

Dalğalı dəniz kimi coşar damarlada qan
Qəhramanlıq , igidlik dastanıdır bu vətən

Öldürməz heç bir qadın həsrəti,inan
Hər gözəllik var tək simasında bu vətən

Cənnət qapısı açılır,rövzeyi qeybdən
Secdə et hüzurunda,cəbrayıl sözüdü bu vətən

Qanad açıb uçmaq, çöllərdə ceyran kimi qaçmaq
Azadşah azaddı yaşamaq əgər varsa bu vətən

Azadshah Ganjali ( 2017 )

Azərbaycan gözəlləri
The beauties of Azerbaijan

AGK 116

Genre:Agtrio

Sərvazam gəzib elləri
Görməmişəm belələri
Yurdumun tək inciləri
Azərbaycan gözəlləri

Sona tək süzür gölləri
Tərlan quş kimi çölləri
Adı gəzir ölkələri
Azərbaycan gözəlləri

Nəqarət:
Dalğalı xəzər telləri
Bir aləmdi gözləri
Sanki,hər biri bir pəri
Azərbaycan gözəllər

Azadshah Ganjali ( 2015 )

Neyləsin
What do it do

AGK 145

Genre:Agtrio

Məhəbbət qarşılıqsız,ayrılıq neyləsin
İki könül bir deyilsə,zaman neyləsin

Pərvanə tək hey dolanıram başına,
Könül görmürsə,göz neyləsin

Min cür şirin zarafatımın tək biri
Güldürmürsə yanaq neyləsin

Hər gün getmə qayıt deyə yalvaran mən
Qayıtmırsa,ayaq neyləsin

Hər nazına dözərəm,bir sözə bəmdəm
Sevən demirsə,dil neyləsin

Azadşah istər,ötüb keçən günləri
Qayıtmırsa,aşiq neyləsin

Azadshah Ganjali ( 2017 )

Bayats (5.Hemistich)

AGK 98

Genre:Agtrio

Əzizim gözəl Gəncə
Sevirəm səni bircə
Ayrılmaram mən səndən
Ilk eşqimsən sən təkcə

İgidə ər yaraşar
Dosta vəfa yaraşar
Gözələ nə desən de
Bilki hər şey yaraşar

Mən yandım zərrə-zərrə
Zəhmət çək zərrə-zərrə
Tənbəl yatar sən işlə
Əmək getməz hədərə

Yarın suyu şirindi
Yox dili də şirindi
Yemək acı desələr
Acısıda şirindi

Əzizim,dilənçidi
Qapı-qapı gəzəndi
Yar qapısında bir tək
Dilənən aşiqdi

Azadshah Ganjali 

I did not want to write the story before. I was always reluctant to continue this matter. What I’ve seen, what I’ve experienced, what’s happening around me, and When I put my thoughts and the facts I want to add to them, I have a wide and varied material but On the other hand, my thoughts, which were much more than paper, wandered in my head. So much so that I had to take it off and write it all over notes. The first story I mentioned was AGK 55, “Borderless Village” AGK 136, “Bus Driver” AGK 136, “Blissing share” AGK 137, “BBQ Theory”.This In the stories I have written the lives of second class citizen with satirical and humorous. I think that in these stories I have managed to convey the common idea and ideology. My goal is, of course, to highlight some of the shortcomings of society today and to try to find some sort of solution in my business, especially in stories. “The stories are collection of rough copy for me”. I am interested in expressing the new and simplest formulas that are needed for the solution and solution to find the answers to any of these issues. In AGK 55, “The Sun of the Eternal Blessed”, “Love of happiness: -addition created by the combination of two subtraction” numbers in AGK 144” or in AGK 137, with the simple human language in sentences such as ” Whenever a woman runs a car, she crawl on all fours like a child”.
The story is more consumed today than narratives and novels. Especially in the social media fields in internet. People are trying to convey small, short stories on this platforms. If we take a lesson from this, everyone who owns the phone with the short writings and so they were small writers. These small authors are called “Youtuber” or “Blogger” on the Internet. Therefore they are the authors of today. Now, you know, the value of the stories comes to the fore. I would say that the story is the most popular Major forms of prose in the world. The reason is obvious.  İn previous sentences, I expressed in the understandable way that the story was analyzed in real life with your own comments. “The story is a small summary of free thought.”

 

Borderless Village
Borderless Village
AGK 137
Bus Driver
Bus Driver
AGK 137

Sometimes I think that if I could erase some things from my brain. If I could save what I needed and throw those unnecessary to a trash can on a computer ? But I could not. Maybe if you could, then I would not be Azadshah Ganjali. People learn a lot from their mistakes. Geniuses have been the result of hundreds of mistakes if they have achieved the greatest success. If there are no mistakes, it is will not succeed. Dear reader, now I ask you, can you learn to correct it without mistaking ?

The narratives is the sun with moon, the night and day, the black with white, the story and novel, and a genre between them. Sometimes there are moments in my stories that I do not have enough points to express my thoughts and feelings. This time it was a narratives that I remembered. The whole story of the story help me. Adding more new stories to the story is to draw the hero into the forefront of his life, trying to go deep into his life, and to create sentences to express the clash of the inner world surrounding him. And I express it with narratives. Or I’m still trying to do it. In the narrative “If I don’t like it, I can not kill it”. In my life I would never have thought of such a story, Suddenly the clouds rolled up and suddenly rose up like a thunderbolt on my head. If it were not for this moment, I would not have had this narrative today. Love is the feeling of love within a person but in the heart of Robert has caused his feelings of killing. Therefore Leyla, who felt this, could not escape. The cause of his killing was Robert’s love for Leyla and his the killing of many murderous women, and the feeling of destruction instead of mercy. I can say that this work is still the most beautiful thing I’ve ever written. In general, this whole story has been a source of inspiration for me in my narrative writing.

 

Crime Vs Justice1
Crime and Justice
AGK 78
Crime Vs Justice1
Crime and Justice
AGK 78

The reason is that it is insufficient to institutionalize. Because people are also under the influence of the system they are dependent on. You have to be persistent and determined to save yourself from this bondage.
Wake up .. Wake up ..  Wake up .. Do not spend eight hours sleeping. Know that when you are asleep others change the history. Even in his own life. Do not give your own freedom to others. Whatever the decision, what the state, the religious structure to give. You will only give yourself the decision about yourself. Until you are free. Freedom is the most beautiful blessing of the world. If thoughts are not free, you are not free. But if you are in front of the election, which of them will you choose? To be free! Or parrot in the cage? Everything is in your hands. The bondage is in your heart. Freedom, it is still in your hands. Rise up to sky
Maybe someone can make fun of you because of radical ideas… but there will come a time when those  who mock to you will realize that they are laughing to themselves in their own reality.Then you will write a history. A history where no one will be able to change. You will enjoy the advantages of being human and y.o.u w.i.ll en..joy it.
“Science’s hand and foot are make an effort, eyes and ears are experiences, tongue is true when If we look it like a human body”. Remember, the experience gained by every effort will return to you one day.

 

I learned it too late. But at least when we look at the others, I understand now.  I understood that if you want to be honest or dishonest, be fair, or be unfair, be honest, or be free from any fault, whether it is unfair or not, good, kind, or arrogant, not to say – it does not mean. Oldwolf’s is not this working principle. Whatever you do with the realities  of life and life, the main thing is that … “Those individuals with heritable traits better suited to the environment will survive”. To be, to win, and to go forward. ( A fragment from justice or murder novel )

Kapazulla
Mountains

Of science the greatest advantion
Is separation from religion
Know that, Whoever says it
The wise men is prophets.
You do not understand these words
If you do not ask,
There is not answer
Please, Listen to these words
Please, Listen to these sentences
Who seek answers to questions ?
One genius, another one child
Kapazulla is a lyrical poem. The themes in the work are just the product of my imagination. Every word, every word, every name written here is only my creative potesional.What is written here is the rebellion against religion and god. Because God is the essence of man. No need for God. The idea that we need God was to be imposed on us. But when you look around you, from the first day to the present day.  Until one-celled creatures are human.We have learned many times in our mistakes, and have come to this day. We have achieved our successes by ourselves. We have always struggled, worked, and managed to make humanity more successful with fewer mistakes. This is the basis of being a human being

 

Email Newsletter Join From

By clicking Create Account for more, I acknowledge that I have read and agree to receive news, free download,  new works and updates from AGK .This website uses cookies. View our cookie policy